Pływalnia Miejska
w Nowym Targu

Regulamin pływalni miejskiej w Nowym Targu

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Pływalnia Miejska położona przy Pl.Evry 4 w Nowym Targu, zwana dalej pływalnią, jest obiektem Mieskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
 2. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 22:00, w tym hala basenowa wraz z atrakcjami do 21:50 oraz w niedzielę w godzinach od 8:00 do 21:00, w tym hala basenowa wraz z atrakcjami do 20:50. Ostatnie wejście na halę basenową ma miejsce na godzinę przed zamknięciem.
 3. Przed skorzystaniem z pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami użytkowania udostępnionych urządzeń na pływalni (saun, zjeżdżalni, niecek whirpool). Zakup biletu lub karnetu na pływalnię oznacza akceptację postanowień regulaminów o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Korzystający z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie zobowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu, jaki i regulaminów, o których mowa w pkt. 3.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów.
 6. Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom obsługi, ratowników dyżurnych oraz komunikatom ogłoszonym przez system nagłośnienia obiektu.
 7. Pływalnia jest obiektem monitorowanym. Kamery nie są zainstalowane w przebieralniach, pod natryskami i sanitariatach.
 8. Wszystkie udostępnione urządzenia posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do instrukcji.
 9. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 11. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, a w razie potrzeby należy głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 12. W celu pobytu na pływalni (hala basenowa, sauny, fitness) należy wykupić bilet lub karnet. Przy wejściu na obiekt pływalni wydawany jest pasek kodujący (transponder), który podlega zwrotowi w kasie pływalni przy rozliczeniu pobytu. Zagubienie paska kodującego (transpondera) skutkuje opłatą karną.
 13. O rozliczeniu pobytu na pływalni decyduje czas wydania i rozliczenia paska kodującego (transpondera). Naliczenie opłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze (czyste klapki, drewniaki) oraz pozostawienie okrycia zewnętrznego w szatni przy kasach.
 2. Korzystanie z niecek i atrakcji basenowych może się odbywać tylko w obecności ratowników zatrudnionych przez pływalnię. Ratownicy noszą strój koloru żółto-czerwonego z napisem „ratownik”.
 3. Każdego korzystającego z niecek i atrakcji wodnych przed wejściem na halę basenową obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 4. Korzystających z niecek i atrakcji wodnych obowiązuje noszenie stroju kąpielowego przeznaczonego do sportów wodnych a osoby posiadające długie włosy powinny mieć je spięte, zaleca się używanie czepka kąpielowego.
 5. Zabrania się używania do kąpieli strojów kąpielowych wełnianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych /plażowych/.
 6. Dzieci do lat 3 obowiązują pielucho-majtki.
 7. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
 8. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz całkowity zakaz pływania w poprzek basenu.
 9. W niecce basenu sportowego może przebywać jednocześnie, w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 48 osoby (max. 8 osób na torze). Na basenie rekreacyjnym może przebywać jednocześnie max 35 osób.
 10. Na sygnał dźwiękowy (syrena, gwizdek lub informacja z systemu nagłośnieniowego) lub polecenie ratownika korzystający z niecek i atrakcji wodnych winni natychmiast wyjść z wody i podporządkować się poleceniom ratowników dyżurujących lub obsługi.
 11. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 12. Punkt medyczny oraz telefon alarmowy znajduje się na hali basenowej w dyżurce ratowników.
 13. Numery telefonów alarmowych:
  POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
  PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA - 998
  POLICJA - 997
  EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112.
 14. Naukę i doskonalenie pływania prowadzą instruktorzy, trenerzy zatrudnieni przez pływalnię lub wykonujący czynności w jej imieniu oraz inne podmioty zewnętrzne, które uzyskały zgodę Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji i dokonały wcześniejszej rezerwacji toru/ów.
 15. Zajęcia nauki pływania i inne organizowane na pływalni odbywają się według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje w kasach pływalni.

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI I HALI BASENOWEJ

 1. Zabrania się przebywania na pływalni osób obcych i nie zatrudnionych po godzinach działalności pływalni.
 2. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń osobom z chorobami zakaźnymi, w tym zakaźnymi chorobami skóry (np. ospa, różyczka, itp.), otwartymi lub trudno gojącymi się ranami, trudności w oddychaniu, o braku higieny osobistej.
 4. Zabrania się korzystania z niecek i atrakcji basenowych i innych urządzeń bez nadzoru ratowników zatrudnionych przez pływalnię oraz opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera dla grupy zorganizowanej.
 5. Zabrania się korzystającym z basenów:
  • wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
  • biegać, popychać, skakać do wody z obrzeża basenu,
  • krzyczeć i hałasować,
  • chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć,
  • kąpieli nago, również pod prysznicami,
  • siadać i wychodzić z basenu po linach oddzielających tory,
  • załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli,
  • używać wulgarnych słów,
  • zaśmiecać teren pływalni,
  • używać ostrych lub szklanych przedmiotów, np. pojemników ze środkami kosmetycznymi.
 6. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 7. Zabrania się spożywania posiłków poza obrębem kawiarni.
 8. W obiekcie krytej pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 9. Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w obiekcie krytej pływalni.
 10. Zabrania się bez zgody pływalni prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pływalni, a w szczególności prowadzenia zawodowo nauki i doskonalenia pływania za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obrębie pływalni.
 12. Zabrania się jeżdżenia po terenie i otoczeniu pływalni na łyżworolkach, deskorolkach, wrotkach, itp.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Wejście grupy uczestników na pływalnię jest dopuszczalne z opiekunem, który zobowiązany jest przy wejściu do zgłoszenia na piśmie wchodzącej grupy i osoby opiekuna grupy. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 2. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zapoznania i przestrzeganie przez grupę regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do momentu opuszczenia pływalni.
 3. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo grupy w pomieszczeniach pływalni oraz za paski kodujące (transpondery) powierzone uczestnikom grupy.
 4. Opiekunowie lub prowadzący zajęcia zgłaszają rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi, który przedstawia instruktaż korzystania z basenu.
 5. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach. W przypadku niezgodności zgłasza ten fakt dyżurnemu ratownikowi.
 6. Osoby prowadzące zajęcia obowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.
 7. Za bezpieczeństwo na hali basenowej osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekun lub prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.
 8. Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowych uczestnika zajęć wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.
 9. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
 10. W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 uczestników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
 2. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy, a na hali basenowej również dyżurni ratownicy.
 3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami równowagi oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu, sauny i innych urządzeń.
 4. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność, a za skutki zdrowotne pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia pływalni i zanieczyszczające wodę ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 8. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 9. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu pływalni oraz rzeczy utracone na skutek kradzieży z wyłączeniem przypadków przewidzianych prawem.
 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej z wyłączeniem przypadków przewidzianych prawem.
 11. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu pływalni, o których powiadomiła klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, w kasie oraz na drzwiach wejściowych pływalni.
 12. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Pracownicy pływalni mogą kontrolować wszystkie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
 2. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek kodujący (transponder) lub kartę magnetyczną zostanie obciążona opłatą karną zgodnie z cennikiem.
 3. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z pływalni.
 4. Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów obiektu pływalni z użytkowania.
 5. Za usługi oferowane na pływalni pobierana jest opłata według obowiązującego cennika.
 6. Skargi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie pływalni od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 lub w kasie pływalni.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Życzymy miłego pobytu

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.